Giấy phép

Chúng tôi chỉ có một nhiệm kỳ:

Giấy phép sử dụng Phần mềm Sản phẩm. Giấy phép sản phẩm số cho phép người dùng cài đặt và sử dụng Sản phẩm trên một trang web / tên miền. Mỗi tên miền / trang web yêu cầu Giấy phép sản phẩm riêng biệt. Bạn được giới hạn tạo, chia sẻ hoặc bán lại bản sao Sản phẩm.

Mua hàng từ Classified-Scripts.com có ​​nghĩa là thỏa thuận hoàn toàn với các quy tắc sử dụng được liệt kê ở trên. Vì vậy, chú ý của bạn với độ chính xác về họ.